ภาพรวมธุรกิจบริษัท

บริษัทยังคงมุ่งเน้นในธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ซึ่งบริษัทมีความรู้ความชำนาญ โดยตั้งเป้าหมายขยายขอบเขตพื้นที่การให้บริการออกไปนอกเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยจะขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดใหญ่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย และมีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจไปในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งในปี 2557 บริษัทมีการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่ม 2 แห่ง เพื่อดำเนินธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ เพิ่มเติมใน 2ประเทศ คือประเทศกัมพูชาและประเทศลาว และในปี 2558 มีการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่ม 1 แห่ง ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท เพื่อให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ

สำหรับธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์บริษัทจะพิจารณาตามภาวะตลาดและการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นให้บริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการและควบคุมต้นทุนในการดำเนินการ

อนึ่ง บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินเชื่อและอัตราผลตอบแทนทางธุรกิจเป็นหลัก โดยที่การเติบโตขยายสินเชื่อของบริษัทยังคงต้องอยู่ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมและควบคุมได้ ไม่ว่าจะเป็นการคัดคุณภาพของลูกค้าอย่างเข้มงวดตามมาตรฐาน รวมทั้งการตั้งสำรองฯ อย่างเพียงพอ เพื่อคงไว้ซึ่งผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ รวมทั้งผู้บริหารในทุกระดับได้ตระหนักและมุ่งเน้นในหลักธรรมาภิบาลที่ดีและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ในการกำหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลและชี้แจงข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอของบริษัทแก่นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์และผู้ถือหุ้นทั่วไป ผู้บริหารระดับสูงได้ถือเป็นภารกิจที่สำคัญ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจถึงฐานะและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างถูกต้องและเท่าเทียมกัน