ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

  2565 2564 2563
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวม 6,558.3 6,979.0 7,356.8
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้เช่าซื้อ 4,164.7 3,961.8 4,617.1
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินรวม 800.5 1,322.0 2,000.5
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 365.5 880.0 1,474.9
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,757.8 5,657.0 5,356.3
ผลการดำเนินงาน
รายได้รวม 1,947.8 2,002.4 2,548.2
รายได้จากการให้เช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม-สุทธิ 1,467.9 1,388.9 2,006.8
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 1,427.2 1,344.4 2,000.9
กำไร(ขาดทุน)สุทธิหลังภาษี(งบรวม) 369.3 474.4 370.0
กำไร(ขาดทุน)สุทธิหลังภาษี(งบเฉพาะกิจการ) 102.4 319.9 227.4
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร
อัตราดอกเบี้ยรับ(%) 36.2 32.5 33.4
อัตราดอกเบี้ยจ่าย(%) 5.1 2.9 3.0
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย(%) 31.1 29.7 30.4
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ(%) 18.8 23.6 14.4
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%) 6.4 8.6 6.9
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม(%) 6.6 4.5 4.9
อัตราการหมุนของสินทรัพย์(เท่า) 0.4 0.3 0.4
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า) 0.2 0.4 0.7
อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้(เท่า) 4.5 3.1 2.2
อัตราการจ่ายเงินปันผล(%)งบรวม 57.1 57.1 54.5