เลขานุการบริษัท

นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายทวีศักดิ์ เจริญศักดิ์โยธิน ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1 One Report

หลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 19/2018) , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)