เลขานุการบริษัท

นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายอภิชัย เอื้อมเสถียรพร ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1

หลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้อง

Company Secretary Program (CSP 91/2018), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)