ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
09/11/2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566 (แก้ไข)
08/11/2566 แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน
08/11/2566 แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการ/ เลขานุการบริษัทแทน กรรมการ/ เลขานุการบริษัท ที่ลาออก
08/11/2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
02/11/2566 แจ้งปรับเปลี่ยนวันหยุดตามประเพณีของบริษัทฯ ประจำปี 2566
20/10/2566 แจ้งกำหนดวันหยุดตามประเพณีของบริษัทฯ ประจ าปี 2567
16/10/2566 แจ้งกรรมการ/ เลขานุการบริษัท ลาออก
18/09/2566 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567และชื่อกรรมการล่วงหน้า
07/08/2566 แจ้งมติ แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ลาออก
07/08/2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
07/08/2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
09/05/2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
09/05/2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
08/05/2566 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 ทางเว็บไซต์
24/04/2566 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
15/03/2566 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2566
22/02/2566 แจ้งมติจ่ายเงินปันผล/ แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และกาหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2566 (update)
21/02/2566 แจ้งการลาออกและการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
21/02/2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
21/02/2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
17/02/2566 แจ้งกรรมการลาออก
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
08/11/2565 แจ้งกรรมการบริหารความเสี่ยง/ นักลงทุนสัมพันธ์ ลาออก
25/11/2565 แจ้งกำหนดวันหยุดตามประเพณีของบริษัทฯ ประจำปี 2566
08/11/2565 แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน
08/11/2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
08/11/2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
27/09/2565 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2566 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
09/08/2565 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
09/08/2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10/05/2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
10/05/2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
06/05/2565 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 ทางเว็บไซต์
25/04/2565 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11/03/2565 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565
22/02/2565 แจ้งมติจ่ายเงินปันผลและกาหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
22/02/2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
22/02/2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
14/02/2565 บริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
20/01/2565 บริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
25/11/2564 แจ้งกาหนดวันหยุดตามประเพณีของบริษัทฯ ประจาปี 2565
9/11/2564 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ F24-1
9/11/2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
9/11/2564 แจ้งมติ "ยกเลิกมติการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา"
9/11/2564 แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน
9/11/2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
9/11/2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
15/9/2564 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2565 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
13/8/2564 ความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
10/8/2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
10/8/2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11/5/2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข))
11/5/2564 แจ้งแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง
11/5/2564 การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
11/5/2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
7/5/2564 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์
26/4/2564 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
19/4/2564 เพิ่มมาตรการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
12/4/2564 แนวทางปฏิบัติตนสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
12/4/2564 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
25/2/2564 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ F24-1 (แก้ไข)
23/2/2564 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
23/2/2564 แจ้งมติจ่ายเงินปันผล/ แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก/ และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทไมโครไฟแนนซ์ Myanmar Finance International Limited ("MFIL") ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและกาหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
23/2/2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
23/2/2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
23/2/2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
18/1/2564 แจ้งกรรมการลาออก
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
21/12/2563 แจ้งกรรมการลาออก
30/11/2563 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทลาออก
23/11/2563 แจ้งกำหนดวันหยุดตามประเพณีของบริษัทฯ ประจำปี 2564
12/11/2563 แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน
12/11/2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
12/11/2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
15/9/2563 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
14/8/2563 แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ประจำปี 2563
13/8/2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
13/8/2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.ไตรมาสที่ 2(F45)(สอบทานแล้ว)
9/7/2563 แจ้งวันหยุดชดเชยสงกรานต์ ประจำปี 2563
21/5/2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
14/5/2563 แจ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่
14/5/2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
5/5/2563 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์
30/4/2563 แจ้งกรรมการลาออก
23/4/2563 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2/4/2563 แจ้งเลื่อนวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563
23/3/2563 แนวทางปฏิบัติตนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
20/3/2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
27/2/2563 แจ้งมติจ่ายเงินปันผล และขออนุมัติเข้าซื้อกิจการ microfinance ที่ประเทศพม่า และกำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
27/2/2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
27/2/2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
25/12/2562 แจ้งกำหนดวันหยุดตามประเพณีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 (เปลี่ยนแปลง)
03/12/2562 แจ้งกำหนดวันหยุดตามประเพณีของบริษัทฯ ประจำปี 2563
14/11/2562 แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน(เพิ่มเติม)
13/11/2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
13/11/2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
18/9/2562 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
13/8/2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
11/7/2562 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2562
13/5/2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
7/5/2562 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์
25/4/2562 แจ้งวันหยุดเพิ่มเติม ประจำปี 2562
25/4/2562 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
25/4/2562 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
12/3/2562 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
26/2/2562 แจ้งมติจ่ายเงินปันผล และกำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
26/2/2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
11/12/2561 แจ้งกำหนดวันหยุดตามประเพณีของบริษัทฯ ประจำปี 2562
12/11/2561 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(F24-1)
12/11/2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
12/11/2561 แจ้งมติการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
12/11/2561 แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน
12/11/2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
12/11/2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่3(F45-3)
19/09/2561 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2561
03/09/2561 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
30/08/2561 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2561
08/08/2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09/05/2561 แจ้งการลาออกและการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
09/05/2561 แจ้งมติการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย ในประเทศกัมพูชา
09/05/2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
07/05/2561 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์
25/04/2561 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
12/03/2561 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
22/02/2561 แจ้งมติจ่ายเงินปันผล และกำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไข)
21/02/2561 แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
21/02/2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
21/02/2561 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2561
13/02/2561 ความคืบหน้าการจำหน่ายหุ้นของบริษัทย่อย (แก้ไข)
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
24/11/2560 แจ้งกำหนดวันหยุดตามประเพณีของบริษัทฯ ประจำปี 2561
09/11/2560 ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ เรื่องการขายบริษัทย่อย
09/11/2560 แจ้งมติการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
09/11/2560 แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
09/11/2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
24/10/2560 แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ กรณีพิเศษ ประจำปี 2560 เพิ่มเติม
05/10/2560 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/ 2560 ทางเว็บไซต์ (แก้ไข)
03/10/2560 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
27/09/2560 แจ้งมติการจัดตั้งบริษัทย่อย ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
14/09/2560 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
14/09/2560 แจ้งวันหยุดตามประเพณีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เพิ่มเติม
24/08/2560 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
10/08/2560 แจ้งมติการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย ในประเทศกัมพูชา
10/08/2560 รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 และกำหนดจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
10/08/2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
08/05/2560 แจ้งมติการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
08/05/2560 แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
08/05/2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
08/05/2560 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ทางเว็บไซต์
27/04/2560 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีของบริษัทฯ ประจำปี 2560
26/04/2560 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
15/03/2560 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
27/02/2560 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2560
24/02/2560 แจ้งมติการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย ในประเทศกัมพูชา
24/02/2560 แจ้งมติจ่ายเงินปันผล และกำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
24/02/2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
15/12/2559 แจ้งกำหนดวันหยุดตามประเพณีของบริษัทฯ ประจำปี 2560
10/11/2559 แจ้งมติเรื่องการออกและเสนอขายตั๋วเงินระยะสั้น
10/11/2559 แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน
10/11/2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
10/11/2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่3(F45-3)
03/11/2559 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่4/2559
05/10/2559 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
31/08/2559 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2559
11/08/2559 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14/07/2559 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2559
12/05/2559 แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
12/05/2559 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่1 (F45-3)
12/05/2559 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2559
09/05/2559 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ทางเว็บไซต์
26/04/2559 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุุ้น ประจำปี 2559
22/04/2559 แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย
08/03/2559 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
19/02/2559 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)(แก้ไข)
18/02/2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
18/02/2559 แจ้งมติจ่ายเงินปันผล และกำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
18/01/2559 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
12/11/2558 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ F24-1
12/11/2558 แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน
12/11/2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
12/11/2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่3 (F45-3)
02/11/2558 แจ้งกำหนดวันหยุดตามประเพณีของบริษัทฯ ประจำปี 2559
30/09/2558 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
28/08/2558 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2558
11/08/2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
11/08/2558 แจ้งมติการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย ในประเทศกัมพูชา
11/08/2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่2 (F45-3)
07/05/2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558
07/05/2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
07/05/2558 แบบแจ้งรายชือและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ F24-1
07/05/2558 แจ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่
29/04/2558 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ทางเว็บไซต์
23/04/2558 แจ้งมติแก้ไขการจัดตั้งบริษัทย่อย (แก้ไข)
21/04/2558 แจ้งมติจัดตั้งบริษัทย่อย
21/04/2558 การเปลี่ยนแปลงการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย
21/04/2558 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
09/03/2558 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
24/02/2558 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย
24/02/2558 แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
24/02/2558 แจ้งมติจ่ายเงินปันผล และกำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
24/02/2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557
24/02/2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
05/02/2558 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2558