ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท ฐิติกร จำกัด(มหาชน)
ที่อยู่ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทรศัพท์ 0-2310-7000
เบอร์แฟกซ์ 0-2318-3339
เว็บไซต์ www.tk.co.th
ประเภทธุรกิจ เช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์
เลขทะเบียนบริษัท 0107546000130
จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หุ้นสามัญจำนวน 500,000,000 หุ้น
ชื่อบริษัท บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด
ที่อยู่ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทรศัพท์ 0-2310-7000
เบอร์แฟกซ์ 0-2318-3339
ประเภทธุรกิจ ให้บริการจัดเก็บหนี้
จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น
ชื่อบริษัท บริษัท ชยภาค จำกัด
ที่อยู่ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 71 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทรศัพท์ 0-2310-7000
เบอร์แฟกซ์ 0-2318-4669
ประเภทธุรกิจ เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หุ้นสามัญจำนวน 40,000 หุ้น
ชื่อบริษัท บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด
ที่อยู่ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 71 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทรศัพท์ 0-2310-7000
เบอร์แฟกซ์ 0-2318-3339
ประเภทธุรกิจ ให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น
ชื่อบริษัท Suosdey Finance PLC
ที่อยู่ No.119-121, Russian Federation Boulevard, Sangkat Teuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia
เว็บไซต์ www.suosdeyfinance.com
ประเภทธุรกิจ ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และรถยนต์
จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หุ้นสามัญจำนวน 4,000,000 หุ้น
ชื่อบริษัท Sabaidee Leasing Co.,Ltd
ที่อยู่ 077, Thaduea Road Unit 05, Ban Buengkayong Srisattanak, Vientiane Capital, Lao PDR
เว็บไซต์ www.sabaideeleasing.com
ประเภทธุรกิจ ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และรถยนต์
จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หุ้นสามัญจำนวน 1,906,250 หุ้น
ชื่อบริษัท Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd
ที่อยู่ No. 218, 29th Street, Yong Gyi Qr., Bago, Republic of the Union of Myanmar
ประเภทธุรกิจ ดำเนินธุรกิจ Microfinance และธุรกิจทางการเงินรูปแบบอื่นๆ ที่ได้รับ อนุญาตจากหน่วยงานที่กำกับดูแลภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมา
จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หุ้นสามัญจำนวน 200,000 หุ้น
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ตั้ง เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4 ,6-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2359-1200-1
โทรสาร 0-2359-1259-63
ผู้สอบบัญชี บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
  นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3425 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2803
สถานที่ตั้ง 705-706 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ (โรงแรมแชงกรี-ลา) เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2630-7500
โทรสาร 0-2630-7506