รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น %หุ้น
1 บริษัท สินทองหล่อ จำกัด 211,800,000 42.36
2 น.ส.ปฐมา พรประภา 27,566,667 5.51
3 นายประพล พรประภา 25,566,667 5.11
4 น.ส.ปฤณ พรประภา 21,562,900 4.31
5 บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด 18,200,000 3.64
6 นางอโนทัย พรประภา 15,366,666 3.07
7 นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
  • นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
  • นางนงนุช พรประภา
13,000,000
  7,000,000
  6,000,000
2.60
1.40
1.20
8 น.ส.สุพัฒนา พรประภา 10,666,670 2.13
9 นายรักสนิท พรประภา
  • นายรักสนิท พรประภา
  • นางสิริรัตน์ พรประภา
9,500,000
9,450,000
     50,000
1.90
1.89
0.01
10 นายชาคริต สุวรรณโชติ 6,800,000 1.36
รวม 360,029,570 72.01

ที่มา : รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 12 มีนาคม 2563 โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด