ลักษณะการประกอบธุรกิจ

กลุ่มบริษัทประกอบด้วยบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด, บริษัท ชยภาค จำกัด, Suosdey Finance PLC, Sabaidee Leasing Co.,Ltd. , บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด และ Mingalaba Thitikorn Microfinance Co.,Ltd ดำเนินธุรกิจหลักโดยให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2564 กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์:รถยนต์:เงินให้กู้ยืม:รายได้อื่นๆ เท่ากับ 67.9:0.5:0.9:30.7