วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

ให้บริการสินเชื่อเพื่อรายย่อยในภูมิภาค พร้อมเติบโตไปกับลูกค้า เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้ี้

  • พัฒนาศักยภาพของพนักงาน สู่การบริการที่เป็นเลิศ
  • ให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย
  • เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ คู่ค้า
  • ใส่ใจและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

ค่านิยม

  • บรรลุเป้าหมาย ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและเชี่ยวชาญ
  • สร้างความสามัคคี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
  • เสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนา
  • ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการบริการ ด้วยหัวใจ
  • ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม