การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2567
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2567 Download
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 Download
แบบ 56-1 One Report Download
คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบรวม Download
เอกสารแนบวาระที่ 5 Download
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
(ไม่รวมกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระปี 2567)
Download
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม Download
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น Download
แผนที่ห้องประชุมใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเขต บริษัท ฐิติกร จำกัด(มหาชน) Download
แบบแสดงความจำนงขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
สามารถติดต่อขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบเล่ม ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 (ก่อนการประชุมฯ ล่วงหน้า 14 วัน)
Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2566
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2566 Download
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 Download
แบบ 56-1 One Report Download
คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบรวม Download
เอกสารแนบวาระที่ 5 Download
เอกสารแนบวาระที่ 8 Download
เอกสารแนบวาระที่ 9 Download
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ Download
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม Download
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น Download
แผนที่ห้องประชุมใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเขต บริษัท ฐิติกร จำกัด(มหาชน) Download
มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565
แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565 Download
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 Download
แบบ 56-1 One Report Download
คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบรวม Download
เอกสารแนบวาระที่ 5.1 Download
เอกสารแนบวาระที่ 5.2 Download
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ Download
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม Download
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น Download
แผนที่ห้องประชุมใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเขต บริษัท ฐิติกร จำกัด(มหาชน) Download
มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 Download
แบบสอบถามทางสุขภาพเพื่อคัดกรองโรค COVID-19 Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564
มาตรการป้องกันควบคุมไวรัสโคโรนา 2019 Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564 Download
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 Download
รายงานประจำปี 2563 Download
คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบรวม Download
เอกสารแนบวาระที่ 5 Download
เอกสารแนบวาระที่ 8 Download
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ Download
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม Download
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น Download
แผนที่ห้องประชุมใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเขต บริษัท ฐิติกร จำกัด(มหาชน) Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563
มาตรการป้องกันควบคุมไวรัสโคโรนา 2019 Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563 Download
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 Download
รายงานประจำปี 2562 Download
คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบรวม Download
เอกสารแนบวาระที่ 5 Download
เอกสารแนบวาระที่ 8 Download
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ Download
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม Download
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น Download
แผนที่ห้องประชุมใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเขต บริษัท ฐิติกร จำกัด(มหาชน) Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2562 Download
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 Download
รายงานประจำปี 2561 Download
คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบรวม Download
เอกสารแนบวาระที่5.1 Download
เอกสารแนบวาระที่5.2 Download
เอกสารแนบวาระที่8 Download
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ Download
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม Download
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น Download
แผนที่ห้องประชุมใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเขต บริษัท ฐิติกร จำกัด(มหาชน) Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2561 Download
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 Download
รายงานประจำปี 2560 Download
คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบรวม Download
เอกสารแนบวาระที่6.1 Download
เอกสารแนบวาระที่6.2 Download
เอกสารแนบวาระที่9 Download
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ Download
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม Download
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น Download
แผนที่ห้องประชุมใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเขต บริษัท ฐิติกร จำกัด(มหาชน) Download
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 Download
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 Download
คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบรวม Download
เอกสารแนบวาระที่2 Download
เอกสารแนบวาระที่3 Download
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ Download
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม Download
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น Download
แผนที่ห้องประชุมใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเขต บริษัท ฐิติกร จำกัด(มหาชน) Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 Download
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 Download
รายงานประจำปี 2559 Download
คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบรวม Download
เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 5 Download
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ Download
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม Download
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น Download
แผนที่ห้องประชุมใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเขต บริษัท ฐิติกร จำกัด(มหาชน) Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 Download
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 Download
รายงานประจำปี 2558 Download
คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบรวม Download
เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 5 Download
เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 8 Download
เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 9 Download
เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 10 Download
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ Download
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม Download
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น Download
แผนที่ห้องประชุมใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเขต บริษัท ฐิติกร จำกัด(มหาชน) Download
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558  
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 Download
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 Download
รายงานประจำปี 2557 Download
คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. Download
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบรวม Download
เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 5 Download
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ Download
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม Download
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น Download
แผนที่ห้องประชุมใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเขต บริษัท ฐิติกร จำกัด(มหาชน) Download