ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID -19) มีผลกระทบไปทั่วโลก และธุรกิจการขนส่ง ทางอากาศหยุดการให้บริการ ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นอาจไม่ได้รับเอกสารแจ้งสิทธิประโยชน์ เช่น หนังสือเชิญประชุม เช็ค/ดราฟท์เงินปันผล และใบหุ้น ฯลฯ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างชาติ ที่มี เบอร์มือถือจดทะเบียนในประเทศไทยเพื่อรับ OTP สมัครใช้บริการ Investor Portal ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD) เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของท่าน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับ ผู้ถือหุ้นที่สนใจ สามารถสมัครผ่าน URL Link:https://www.set.or.th/tsd/en/investorportal/investorportal.html โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ SETContactCenter : https://www.set.or.th/contactcenter
VDO Clip Investor Portal ที่ Link : https://youtu.be/w2cYATluZPs